top of page

ליווי משפטי לזוכים בפרויקט "מחיר למשתכן" של משרד הבינוי והשיכון

המשרד מלווה זוכים במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן", החל משלב הודעת הזכייה ועד למעמד החתימה על ההסכם מול היזם, קבלת הדירה החדשה, ורישומה בלשכת רישום המקרקעין. הליווי המשפטי כולל התנהלות מול הקבלן בנושאי ליקויים ככל שיתגלו במהלך המסירה או לאחריה.
המשרד פועל בשיתוף פעולה עם מהנדסים אדריכלים ואנשי מקצוע נוספים, על מנת לתת לזוכים את השירות הטוב ביותר, לצד יחס אישי ונגיש לכל אחד מרוכשי הדירות.

 

הליווי המשפטי כולל:

  • בדיקת תנאי המכרז, בדיקת התאמת ההסכם לתנאי המכרז ולחוק.

  • בדיקת היתר הבניה והתב"ע הרלוונטית.

  • בדיקת התמורות להן זכאים הזוכים.

  • התאמת לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט והתאמת תנאי התשלום בהתאם.

  • בדיקת הבטוחות שיעמיד הקבלן להבטחת ביצוע התחייבויותיו.

  • הבטחת אחריות הקבלן לביצוע הפרויקט ולטיב העבודות שיבוצעו על ידו.

  • הבטחת פיצויים מוסכמים לזוכים במקרה של הפרה יסודית של ההסכם ע"י הקבלן ו/או במקרה של איחור במסירת הדירות לזוכים, וההתאמה לדין.

  • ניהול משא ומתן מול בא כוח החברה הקבלנית ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או חברת הבקרה, עד לגיבוש נוסח הסכם אשר יענה על דרישות החוק ויוסכם על הצדדים.

בנוסף, ניתן במסגרת שירות המשרד לקבל מענה מקיף יותר מבחינת אדריכלית, הכולל בדיקת המפרט הטכני והתשריטים, לוודא שהינם תואמים את חוקי התכנון והבניה.

עורך דין תמ"א 38
עו"ד אודליה נמיר
ליצירת קשר לחצו כאן 
רוצים להתרשם מחוות דעת לקוחות? כנסו ל Google
עורך דין מחיר למשתכן
bottom of page